Městys Drahany
Městys Drahany

Obecní úřad Drahany.
Jméno městyse Drahany je podle jedněch
pramenů odvozeno od osobního jména
Drahan (po založení to byla ves rodiny
Drahanovy). Podle staré pověsti majitel
hradu drahanského (Drahuše) měl děti
Hartmana, Ottu, Bohuše a Maruši. Všechny
podělil pozemky a postavil jim dvory a u dvorů se usazovali dělníci. Vznikly tak vesnice Hartmanice (Niva), Bohušín (Bousín), Otinoves a Mařín (zanikla po
husitských válkách).
Jiné prameny odvozují název obce od
podstatného jména "draha", to je cesta,
která vedla z Prostějova k Brnu.
Nedaleko Drahan se nachází zřícenina hradu Drahuš, jinak Starý Plumlov.
Ve zbraslavské kronice se nazývá hradem
drahanským. Český král Jan Lucemburský dal "zbavit" Moravu loupeživých rytířů
a jejich hrady po roce 1310 dobyl. Mezi nimi i Drahuš.
Jan Lucemburský prodal Drahany roku 1322
Vokovi z Kravař za 2.200 hřiven stříbra.
Tento rod držel panství plumlovské, tedy
i Drahany, do roku 1495, potom patřilo
rodu Pernšetjnů, od roku 1590 Lichtensteinům až do roku 1925.
Roku 1384 byly Drahany městečkem, ve
staré pečeti měly beránka s praporkem,
znak patrona Jana Křtitele.
Tomu byl zasvěcen farní jednolodní kostel s kruhovým presbytářem.
Roku 1609 poklesly Drahany na ves, až roku 1908 povýšeny na městys.
Drahany náležely k farnosti v Určicích,
pak k Jedovnicím. V třicetileté válce
byly značně poničeny, znovu však celé
z dříví postaveny. Přibližně z této doby
pochází "poklad" 556 stříbrných mincí,
nalezených v roce 1984 severovýchodně
od kostela při dláždění chodníku.
V 2. polovině 19. století začíná rozkvět
obce. Byla založena záložna, čtenářský
spolek s knihovnou o 600 svazcích,
živnostenský spolek, roku 1880
dobrovolný hasičský sbor.
Pošta byla zřízena roku 1868, 1905
Sokol. Od roku 1907 se konaly výroční
trhy, 1909 postaveny pouliční lucerny.
Elektrifikace byla provedena roku 1931,
pravidelná autobusová linka zavedena 1925, telefon v roce 1928.
Nová trojtřídní jednoposchoďová budova
školy byla postavena r. 1895 (obecná
škola). Měšťanská škola pro celé okolí
otevřena 24. srpna 1930. Před okupací ji
navštěvovalo 173 žáků. V roce 1590 se
v Drahanech uvádí 40 osídlených domků,
po třicetileté válce jen 18 osazených,
21 pustých. Nejvíce obyvatel měly roku
1900 - 1085 obyvatel. Rozvoj městečka
byl přerušen nacistickou okupací 1939 -1945, kdy se museli obyvatelé Drahan i
okolních vsí vystěhovat. Mnoho domů bylo
poškozeno, několik úplně zbořeno, takže se po válce všichni obyvatelé vrátit
nemohli. Osídlili vesnici Libinu na
Šumpersku po Němcích. 11 drahanských
občanů bylo vězněno, 3 popraveni. Po
válce nastala obnova obce, oprava k
kostela, domů, začal se rozvíjet veřejný
život. V dalších letech bylo vybudováno
kino, kulturní dům, obřadní síň, nákupní
středisko, dílna OP, opravena škola.
V katastru obce jsou dvě zaniklé osady,
obě zanikly za husitských válek nebo
brzo po nich.
Ves Valdov se nacházela v lese
jihovýchodně od Drahan a sverovýchodně
od Nových Sadů. V roce 1971 nalezl při
průzkumu Ervín Černý stavební zbytky
po 22 usedlostech.
Zaniklá obec Maršín (Mařín) je
umisťována do lesa mezi obcemi Bousín,
Drahany, Nivu. Pozůstatky byly vykopány
r. 1971 - 2 zbytky stavení, četné střepy
datované do 13. - 15. století.
Městys Drahany dal název vrchovině, na
které se nachází. Drahany leží v západní
části prostějovského regionu v
Olomouckém kraji, na hlavním hřebeni
Drahanské vrchoviny v průměrné nadmořské
výšce 625 metrů. Drahany jsou nejvýše
položenou obcí východní části Drahanské
vrchoviny. Městys leží na silnici III. třídy č. 377 vedoucí z Plumlova do Lipovce.
Od okresního města je vzdálen 20 km.
Horská obec s rozsáhlým katastrem
pokrytým z velké části hustými lesy,
především ve své východní části s polesím Prostějovičky, Drahanské polesí aj. Ve východní části obce pramení řeka
Velká Haná, jež teče k jihu, kde u Nových Sadů překonává hranice
prostějovského a vyškovského okresu. U
městyse se rozkládá Nebeský rybník, přírodní památka, zarostlá vodní plocha,
jež je útočištěm vodního ptactva a
obojživelníků. Údolí řeky Velké Hané je
rovněž přírodní památkou, ochranným
územím obojživelníků, plazů a ptactva.
Jihovýchodně od městyse pramení
Drahanský potok, přítok Hané.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,