GEOtest, a.s.


Olšanská 3, Praha 3 130 00

Společnost je nositelem certifikátů jakosti
ISO 9001:2001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
Služby:
-ochrana a sanace podzemních vod a
horninového prostředí
-inženýrská geologie a geotechnika
-likvidace starých ekologických zátěží
-nepřetržitá havarijní služba pro
ochranu a sanace podzemních vod
a horninového prostředí
-analytika vzorků složek životního prostředí
-rozbory vod, zemin, odpadů, sedimentů, kalů...
-Hydrochemické laboratoře, akreditované ČIA
-kompletní sortiment služeb Laboratoře
mechaniky zemin, akreditované ČIA
-odpadové hospodářství, skládky, čistší produkce
-hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA)
-ekologické audity, analýzy rizika
-zavádění systémů enviromentálního
managementu (EMS), systémy řízení
jakosti, OHSAS
-hydrogeologie, hydroekologické mapy
-půdněmechanické a geotechnické zkoušky
-geofyzikální měření, geodetické zaměření
-služby finančního inženýrství
-řešení odstranění platební neschopnosti
-ekonomika podnikatelských záměrů
-ekonomický audit
-ekonomické a organizační poradenství.

IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942
Okres: Praha-město
Stát: Česká republika
Právní forma: akciová společnost
Počet zaměstnanců: 101 - 500 zaměstnanců
Obrat: nad 100 000 tis. Kč
Kontaktní osoba: RNDr. Jindra Oberhelová

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Praha

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Praha

V oblasti kartografie, geoinformatiky a dálkových průzkumů Země svým klientům nabízíme tyto služby: Terénní sběr dat za účelem dalších analýz mobilní mapování - odběry vzorků z kapalných i pevných materiálů akreditovanou laboratoří, tvorba digitálního modelu terénu metodami pozemního laserového skenování. Zpracování dat - digitalizace stávajících dat (staré mapy, technické výkresy, letecké měřické snímky), zpracování a vyhodnocení CAD/GIS dat, úprava vektorových a rastrových dat, kartografické zpracování dat a jejich prezentace a další. Zpracování dat digitálního modelu terénu - tvorba digitálního výškového modelu, modelu povrchu, modelu reliéfu, sklony svahů, jejich orientace a další. Zpracování leteckých a družicových snímků - geometrické transformace, ortorektifikace, vyhodnocení dat (interpretace, klasifikace, kartografická vizualizace) a další. Prostorové analýzy a intepretace dat síťové analýzy (nejkratší cesty, spádové oblasti, dojezdové vzdálenosti, dostupnost) hydrologické analýzy (mapy odtoku a povodňového rizika, záplavová území), geomarketing (geografická optimalizace investic do marketingu a prodeje). Dále pak nabízíme 3D modelování a prostorovou vizualizaci a také speciální aplikace - např. mapy zranitelnosti (identifikace míry ohrožení podzemních vod z povrchu). Více informací naleznete na webových stránkách. Navštívit můžete také pražskou kancelář společnosti GEOtest, a.s. na ulici Olšanská, Praha 3.


Skládkování, nakládání s odpady, skládka Praha

Skládkování, nakládání s odpady, skládka Praha

Brněnská akciová společnost GEOtest, a.s., s pobočkou v Praze a Ostravě se jiného také zabývá posudkovou, poradenskou a konzultační činností a to zejména v oboru výstavby nových skládek, posouzení stávajících skládek a sanace starých skládek. Realizujeme komplexní geologické, hydrogeologické a inženýrskogeologické průzkumy. Svým klientům zpracujeme technologické rozbory těsnících vrstev, provozní kontroly hutnění při výstavbě i odborný dozor. Samozřejmostí je také zpracování dokumentace a posudky vlivu skládky na životní prostředí a to dle zákona č. 100/2001 Sb., ekologické audity a analýzy rizik skládek. Naše společnost zpracuje znalecké posudky ke stanovení možných škod způsobených provozem skládky podle §48a, písmena b) a c) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, který je pro provozovatele skládek podmínkou pro sjednání pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí. Vypracujeme projekty výstavby a sanace skládek, plány odpadového hospodářství a analýzy potenciálu produkce odpadů. V případě zájmu vypracujeme návrhy systému sběru a svozu odpadů - systém separovaného sběru vybraných složek odpadů, systém pro separaci bioodpadů, systém pro separaci nebezpečných složek komunálních odpadů a jiné. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat nebo navštivte naši kancelář na Praze 3 v ulici Olšanská. Kompletní nabídku služeb a realizací naší společnosti naleznete na webových stránkách.


Likvidace ekologických zátěží životního prostředí ŽP Praha

Likvidace ekologických zátěží životního prostředí ŽP Praha

Ekologické zátěže životního prostředí ŽP a jejich likvidace. Poskytujeme širokou škálu poradenských a expertních služeb v oblasti ekologie, inženýrské geologie, geotechnice a dalších. Stěžejní činnosti naši společnosti: -zpracování plánů odpadového hospodářství původců -ochrana a sanace podzemních vod a horninového prostředí -likvidace starých ekologických zátěží životního prostředí ŽP -likvidace následků ekologických havárií -hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) -analýzy rizik a ekologické audity a mnoho dalších. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Kompletní nabídku služeb naší společnosti GEOtest, a.s. naleznete na webových stránkách. Navštívit můžete také naši kancelář v Praze na ulici Olšanská.


Sanace, ochrana podzemních vod Praha, sanační ekologie

Sanace, ochrana podzemních vod Praha, sanační ekologie

Sanace, ochrana podzemních vod Praha, sanační ekologie. Jihomoravská akciová společnost GEOtest, a.s. se sídlem v Brně a pobočkami v Praze a Ostravě nabízí širokou škálu služeb v oblasti ekologie, sanace a ochrany podzemních vod a životního prostředí. Provádíme kompletní sanace a ochrany podzemních vod a horninového prostředí. Zpracujeme návrh sanace podzemní vody, zajistíme projekci a nezbytná povolení a poté provedeme i veškeré sanační práce. Ochrana podzemních vod se skládá z hydrogeologických a atmogeochemických průzkumů, projekce, dodávky, instalace a zprovoznění technologie pro odsávání a čištění půdního vzduchu nesaturovaného horninového prostředí i zamezení šíření kontaminace v horninovém prostředí. Dále pak sanace podzemních vod a horninového prostředí na požadované limity a následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu. Likvidujeme staré ekologické zátěže životního prostředí a následky ekologických havárií. Všechny námi nabízené služby přizpůsobujeme na míru požadavkům klienta. Více informací naleznete na webových stránkách nebo navštivte naši regionální kancelář v Praze 3 na ulici Olšanská.


Environmentální problematika ekologické audity, analýzy rizik Praha

Environmentální problematika ekologické audity, analýzy rizik Praha

Společnost GEOtest, a.s. poskytuje názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost deklarovaného stavu či skutečnosti, v environmentální praxi posouzení ekologických závazků auditovaného subjektu. Námi nabízené ekologické audity: -národní privatizační -podle směrnice EBRD (na vyžádání zákazníka) -Due diligence audit -účelový v případě majetkového převodu nemovitosti -úvodní environmentální přezkoumání v procesu implementace EMS -dle norem ASTM pro posouzení environmentálního auditu (fáze 1 a 2). Analýzy rizik Vám zpracujeme dle platného Metodického pokynu MŽP ČR pro analýzu rizik (Věstník MŽP ČR č. 2/1996) a Metodiky FNM ČR Zásady pro zpracování analýzy rizik, které vstoupily v platnost dne 11. 11. 1996, a to ve třech krocích - hodnocení rizika, doporučení cílových parametrů nápravného opatření, návrh ekonomického řešení s ohledem na následné ohrožení cílových objektů. Pro více informací o možnostech analýzy rizik kontaktujte RNDr. Milana Čáslavského - caslavsky@geotest.cz, mobil 602 729 863. Kompletní nabídku služeb společnosti naleznete na webových stránkách. Navštívit nás můžete také osobně a to buď v Brně, Praze nebo Ostravě.


Geologické práce, inženýrská geologie a geotechnika Praha

Geologické práce, inženýrská geologie a geotechnika Praha

V oblasti inženýrské geologii, geotechnice a hydrogeologii působí naše společnost GEOtest, a.s. více než 40 let. Námi poskytované služby vždy přizpůsobíme na míru potřeb našich klientů. Svým klientům nabízíme geotechnickou konzultační činnost, dozory staveb, inženýrskogeologické průzkumy a geotechnické posudky, konzultace a řešení zhodnocující archivní průzkumné práce. V oblasti geologických prací realizujeme: -havarijní plány při nakládání se závadnými látkami -zpracování Plánů odpadového hospodářství původců -ochrana a sanace podzemních vod a horninového prostředí -likvidace starých ekologických zátěží -hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) -analýzy rizik a ekologické audity -odpadové hospodářství, skládky, čistší produkce -analytika vod (podzemní, povrchové, kontaminované), půd a odpadů -hydrogeologie, kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země -inženýrská geologie a geotechnika, geotechnický monitoring -půdněmechanické a geotechnické zkoušky -geofyzikální měření a geodetické zaměření -a další. Více informací a kompletní nabídku služeb naši společnosti naleznete na webových stránkách. Navštivte také některou z našich provozoven, k dispozici je Vám kancelář v Brně, Praze či Ostravě.Další produkty a služby
  • vypracování geologických podkladů, technické mapy měst, zaměření stavby, zaměření přípojky, oddělení pozemku, geodetické práce
  • projektová dokumentace, čistírny odpadních vod, ekologické studie, ochrana životního prostředí
  • zkušební laboratoře, testování výrobků, ověřování jakosti, provádění nezávislých testů, certifikace materiálů
  • systém managementu kvality, systém řízení bezpečnosti, nositelé certifikátů jakosti, ověřování kvality výrobků
  • vědeckovýzkumná činnost, inovační programy, tvůrčí práce, rozšíření oborových znalostí

Poskytujeme komplexní polygrafické služby - barevný velkoplošný digitální tisk, ofsetový tisk i výrobu propagačních materiálů jako jsou plakáty, letáky nebo katalogy.

Související články
Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích
Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.


Geodetické práce Hradec Králové
Geodetické práce Hradec Králové

Společnost GON Hradec Králové, a.s. se zaměřuje na geodetické práce. Všechno na zemi má své místo. Každičký centimetr musí být zaznamenán a veden v katastru. Geodézie však také znamená vyhotovování map na základě výpočtů a různých informací z terénu.


Hledáte spolupráci v oblasti nedestruktivního zkoušení?
Hledáte spolupráci v oblasti nedestruktivního zkoušení?

Zákazníci v této oblasti mají jasno. Často hledají spolupráci, která by jim umožnila právě zkoušky v oblasti nedestruktivního testování. Nejlepší variantou, kterou můžete zvolit, zůstává externí firma, která s vámi bude spolupracovat, a proto se můžete obrátit na společnost Intest NDT, spol. s.r.o.


Univerzální zajištění všech služeb pro rodinné i průmyslové objekty
Univerzální zajištění všech služeb pro rodinné i průmyslové objekty

Stavba domu, bytového domu či průmyslového objektu a další přípravy nebo rekonstrukce přinášejí sebou spoustu práce a starostí. Zajistit geodeta, instalatéra, zemní práce, revize a další služby dá pěkně zabrat. Ale jen do té doby, než najdete společnost, která pro vás zajistí vše potřebné. A to dokáže společnost pro univerzální služby Uniservis Hašek s.r.o.