Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Integrační centrum Zahrada v Praze 3
Integrační centrum Zahrada v Praze 3 je denní stacionář, který se věnuje dětem s kombinovaným postižením. Zaměřujeme se na poskytování kvalitních sociálních služeb pro děti od šesti let, které trpí závažným mentální nebo pohybovým postižením. Dětem nabízíme individuální pedagogickou i rehabilitační péči. Pomáháme také rodinám, které pečují o ...
Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319
Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319 se věnuje ústavní výchově dětí a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Našim cílem je dětem předat veškeré znalosti a dovednosti, které jsou pro ně nepostradatelné v budoucím životě. Součástí našeho zařízení je také školní družina a školní ...
STŘED, o.s. pomáhá lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů.

Dům s pečovatelskou službou. Služby: -pečovatelská.

Organizace nevidomých a slabozrakých: - sociální práce a poradenství - asistenční služba, centrum denních služeb - podpora pracovního uplatnění - výuka obsluhy kompenzačních pomůcek - zájmová činnost, školení, rekondice - vydávání časopisu

Dům s pečovatelskou službou. Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením - senioři.

Dětský domov Telč je školské zařízení Kraje Vysočina jehož historie sahá až do roku 1945. Kapacita dětského domova je 24 dětí. Základem dětského domova jsou tři rodinné skupiny. V našem dětském domově jsou zpravidla děti od 3 let do 18 let, kdy končí ústavní výchova, dobrovolný pobyt umožňuje dětem dokončit přípravu na budoucí povolání ...

Ubytování - bezbariérové pokoje pouze pro pacienty centra Školicí fyzioterapeutické centrum - ambulantní rehabilitační pracoviště - zaměření na pacienty s míšní lézí a dětskou mozkovou obrnou DMO Poskytují - poradenství

Denní stacionář s psychoterapeutickou péčí Psychosociální centrum - psychiatrická péče včetně gerontopsychiatrie, dětské a dorostové psychiatrie, psychiatrické rehabilitace, psychosomatiky a sexuologie - klinická psychologie - psychodiagnostika, psychoterapie, krizová intervence - léčba závislostí - dobrovolné léčení, ...

Podané ruce-společnost pro canisterapii a osobní asistenci. Sociální služby. Osobní asistence, canisterapie.

Charita. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba. Služby: -půjčování zdravotních pomůcek -sociální poradenství -zdravotní, sociální a humanitární pomoc.

Pečovatelská služba: - sociální služby - domácí a ošetřovatelská péče o staré a zdravotně postižené občany.